Разработчик: Yong Bo Xin Technology (Hong Kong) Co. Limited